Река Тунджа

Въпрос 1

Границата на България с коя друга държава пресича р. Тунджа?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
С Република Гърция
Incorrect
С Република Турция
Should have chosen
С Република Румъния
С Република Македония
Въпрос 2

През кой областен град преминава р. Тунджа?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
Хасково
Incorrect
Стара Загора
Сливен
Ямбол
Should have chosen
Въпрос 3

Всички изброени реки са притоци на р. Тунджа. Коя от тях НЕ е ляв приток на реката?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
Мочурица
Incorrect
Калница
Should have chosen
Блягорница
Араплийска
Въпрос 4

Към водосбора на коя близка река посредством канали се прехвърлят води от р. Тунджа?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Стряма
Сазлийка
Should have chosen
Янтра
Избрано
Камчия
Incorrect
Въпрос 5

Границата между кои две области маркира р. Тунджа?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Ямбол и Стара Загора
Избрано
Сливен и Хасково
Incorrect
Ямбол и Хасково
Should have chosen
Хасково и Стара Загора
Въпрос 6

От коя българска планина извира р. Тунджа?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Средна гора
Избрано
Стара планина
Правилно
Should have chosen
Сакар планина
Странджа
Въпрос 7

Кой пролом се намира по течението на р. Тунджа?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Камилдолски пролом
Белополски пролом
Хаджидимовски пролом
Избрано
Сремски пролом
Правилно
Should have chosen
Въпрос 8

Кой язовир е разположен на р. Тунджа?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
„Розов кладенец”
Incorrect
„Овчарица”
„Жребчево”
Should have chosen
„Тракиец”
Въпрос 9

Склонове на кои възвишения не попадат във водосбора на р. Тунджа?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Бакаджиците
Манастирски възвишения
Овчи хълмове
Should have chosen
Избрано
Светиилийски възвишения
Incorrect
Въпрос 10

Кое твърдение за дължината на р. Тунджа на територията на България е вярно?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Река Тунджа е по-къса от р. Марица
Избрано
Река Тунджа е по-дълга от р. Осъм
Правилно
Should have chosen
Река Тунджа е по-къса от р. Струма
Река Тунджа е по-дълга от р. Искър