Становище по проекта за наредба за оценяване на резултатите от обучението на учениците

Като университетски преподавател по география, която е едновременно и природна и обществена наука, считам че предложението за отпадане на националното външно оценяване (НВО) по природни и обществени науки след VII клас е неудачно. Аргументите в подкрепа на запазването на посочените национални външни оценявания са следните:
 
Не е редно при завършване на основната степен на образование да липсва национално външно оценяване както по обществени, така и по природни науки. Чл.6, ал.1, т.3 от проекта за наредба гласи че оценяването се извършва „при завършване на степен на образование“. НВО следва да констатира постигнатото образователно равнище по съответната група учебни предмети, да диагностицира пропуските и проблемите в усвояването на знанията и да осъществи мониторинг върху ефективността на нововъведените учебни програми, с което да се използва като основа за коригиращи управленски действия. Ако липсва съответното НВО няма да има възможност за изпълнение на диагностичните, мониторинговите и прогностичните функции на оценяването по горепосочените учебни предмети.
 
 
Отпадането на НВО по природни и обществени науки след VII клас ще е отстъпление от традициите на общообразователния характер на българското училище, който се гарантира от ЗПУО най-пълноценно именно в основната степен на образование. Предполага се, че и мотивацията за изучаване на отделните учебни предмети, ако не една и съща, би трябвало най-малкото да бъде съпоставима. 
 
 
Отпадането на НВО по природни и обществени науки след VII клас ще намали мотивацията на учениците в прогимназиалния етап за изучаване на съответните предмети, в това число и на географията. Ще се затвърди вече установеното с наредбата за учебния план треторазредно положение на предметите от тези групи. Националните външни оценявания по природни и обществени науки след VII клас, не само че не трябва да отпадат, но трябва да се засили тяхното значение, а оттам и мотивацията на учениците за изучаване на предмети, различни от БЕЛ и математика. Нормативно би следвало да се уреди въпросът за включване на оценки от НВО по природни или обществени науки като балообразуващи за прием след VII клас в гимназиите според профила им. Както и досега в предлагания вариант се използва само частично селективната функция на оценяването, на единственото възможно място в системата на училищното образование, където тя реално може да бъде приложена – на прехода от основно към средно образование. 
 
 
Несериозно е да се мисли, че предоставената на директорите възможност за избирателно провеждане на външни оценявания по един или друг предмет през различни учебни години може да замени системния характер на НВО и то точно след VII клас. Този елемент ще внесе екзотичност във външните оценявания, но ще остане самоцелен и неефективен. Ако се цели икономия на средства в национален мащаб за провеждане на НВО, това показва, че отношението към оценяването е като към излишен разход, а не като към инвестиция за постигане на по-високо качество на образованието.
 
 
Отпадането на НВО по обществени науки (география и история) след VII клас е в разрез с формулираната в чл.5, ал.1, т.2 от ЗПУО основна цел на училищното образование за съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност. Освен българският език и литература посочените два предмета имат най-голям принос за нейното постигане.
 
 
Също така предлагам да отпадне предвижданото в проекта въвеждане на НВО по предмети различни от БЕЛ, математика и чужди езици след X клас. Аргументите в подкрепа на това предложение са следните:
 
Няма логика обхватът на НВО след X клас да е толкова широк, по толкова много предмети различни от БЕЛ, математика и чужди езици. Това е оценка на междинен етап и е необяснимо защо тя по-всеобхватна от тази след завършване както на основната, така и на средната степен на образование. Редно е броят на предметите за НВО след X клас да бъде редуциран и да се въведе един задължителен и един избираем, както е при матурите.
 
 
Неоправдано е национални външни оценявания по отделните предмети, спадащи към природните и обществените науки да се провеждат само след X клас, в края на първия гимназиален етап когато една значителна част от учениците ще завършат средното си образование или изобщо няма да изучават много от тези предмети във втория гимназиален етап. Това оценяване не би имало никаква мотивационна функция, то ще изпълнява само констатираща функция – да измерва степента на постигане на отделни ключови компетентности по съответните предмети. НВО след X клас в преобладаващата си част ще са неефективни и свързани с излишен разход на средства. Те ще са лишени от смисъл, ако оценките от тях не се вписват в дипломата за средно образование, издавана при приключване на обучението в X клас, а ако се вписват биха довели до проблеми по отношение на успешното завършване на значителна част от учениците.
 
 
Ако съществува консенсус по въпроса, че поне веднъж в процеса на обучение следва да има национални външни оценявания по природни и обществени науки и се направи сравнение за системното им значение, функционалността и ефективността им, то ще стане напълно ясно, че мястото им е след VII, а не след X клас.
 
 
София,
С уважение:
доц.д-р Иван Дреновски,
01.08.2016 г.
 
 
 

Posted by dimitar.zhelev

1 Коментара - Становище по проекта за наредба за оценяване на резултатите от обучението на учениците

St (непроверено) February 08, 2017

Отговори
Хората от МОН да прочетат "Отмъщението на географията" от Робърт Каплан

Сподели

Снимка на деня

Лебед във водите на Цюрихското езеро