Професия географ: Ася Богоева

Професия географ: Ася Богоева

Географ БГ: Какво бе за Вас географията в училищните години?
 
Ася Богоева: Любим предмет, с който пътешествах до близки и далечни страни и научавах за уникалността на тяхната природа, население и начин на живот.
 
 
 
 
 
Географ БГ:  Как географията беляза професионалния Ви път? Разкажете ни повече какви са професионалните ви постижения и успехи.
 
Ася Богоева: Всеки един ред от професионалната ми биография е свързан с географията. Повече от 30 години съм учител по география в 138 СОУ Проф. Васил Златарски” г. Имам придобита втора ПКС, защитена дипломна работа на тема: Диагностична процедура за установяване на резултатите от обучението по география и икономика, след изучаване на раздел Географски региони в света и страни в тях” в 9. клас с ИКТ (диагностичен софтуърен продукт Hot Potatoes”) през 2007 г.; През 2013 г. получих Грамота на Регионален инспекторат по образованието – София-град за принос към столичното образование;
 
 
През 2013 г. взех участие в курс „Дигиталната Земя в училище”, организиран от Европейската асоциация на географите, част от програмата Учене през целия живот, проведен в Залцбург, Австрия. През 2014 г. участвах в симпозиум „Нашата променяща се планета” организиран от  Европейския съюз „Науки за Земята” във Виена, Австрия. Работя по проект „Насърчаване на високи постижения в преподаването и научните изследвания в областта на изучаването на теми, свързани с ЕС в началното и средното училище чрез цифрови и виртуални инструменти (EU PETR)”, както и по европейската програма за образование, обучение, младежки дейности и спорт програма Еразъм +", дейност Жан Моне" и проект Geo Future Excellence Project” - иновативна програма ориентирана към бъдещото развитие на средното образование на Университета в Утрехт, Нидерландия, Европейска програма за образованиe, обучение, младеж и спорт програма Еразъм +". 
 
 
 
 
През 2015 ми бе връчено почетното отличие „Неофит Рилски” на Министерство на образованието и науката  за дългогодишна цялостна високопрофесионална трудова дейност в системата на българското образование 2015 г През тази година бях избрана за регионален координатор за София град на Асоциацията на професионалните география и регионалисти и делегат на Петия конгрес на EUGEO - Асоциация на европейските географски организации в Будапеща, Унгария (30 август - 2 септември 2015 г).
 
 
                                                                                                                                               
          
 
Географ БГ:  По какъв начин един учител може да направи географията любим предмет за учениците?
 
 
Ася Богоева: Учителят може да провокира и стимулира непрекъснато любознателността на учениците, като използва характерните черти на поколението, с което работи, въвличайки го в практически дейности, значими и интересни за него.
 
 
 
 
Географ БГ:  Какво му трябва да българското географско образование?
 
Ася Богоева: Осъзнаване на обществената значимост на географското образование и неговата констурктивна сила за решаване на проблемите на локално, регионално и глобално равнище. Акцентиране върху комплексния характер на географското познание, който определя неговото водещо място сред другите научни дисциплини.
 
 
За да се постигне това е необходимо обединяване на всички имащи отношение към българското географско образование за действия в посока на връщане на осъзнатата значимост на географската култура: знания, умения, компетенции, модели на поведение и ценности
 
 
Географ БГ:  Каква е ролята на иновациите в учебния процес?
 
Ася Богоева: Възможност за по-добро взаимодействие между страните в учебния процес - учители и ученици и с цел по–пълно постигане на поставените образователни цели. Иновациите са продукт на всяко общество и използването им води хората до развитие, усъвършенстване, промяна към по-добро задоволяване на нарасващите човешки потребности.
 
 
 
 
 
Географ БГ За какво сте благодарна на Вашите ученици?
 
Ася Богоева: Благодарна съм на моите ученици за възможносттите, които ежедневно ми предоставят да чуя другата – тяхната гледна точка и да погледна през призмата на  младежката им възраст;  да си сверя часовника, за да отговоря на новите потребности на времето – настояще и бъдеще; да  се чуствам полезна, като им давам знания за живота; да бъда окрилена от думите на осъзната признателност.
 
 
Географ БГ:  Какво е посланието Ви към географската общност в България?
 
Ася Богоева: Чрез научни географски изследвания, прилагане на комплексен географски подход и единни действия към осъзната необходимост от географска култура на всеки един гражданин.
 
 
 
 

Posted by dimitar.zhelev

Сподели

Снимка на деня

Лебед във водите на Цюрихското езеро