Приложение за смартфони - НП Пирин

Приложение за смартфони - НП Пирин

Приложението има вградена GPS карта, с която да проследите маршрута си и да откриете най-близките до вас забележителности. Картата не изисква никакъв допълнителен мобилен трафик и работи изцяло офлайн.
 
 
Различните секции съдържат:
Туристическите маршрути – информация за дължината и времето за преминаване;
Места за нощуване – всички хижи и заслони на територията на парка;
Местата за отдих –разрешените места за излет на територията на НП Пирин;
Как да се държите в парка и какво да правите в беда;
Културни и природни забележителности, на територията и около парка;
Местата, където може да научите повече за парка – посетителски информационни центрове и други информационни места;
Защитени растения и животни – кои са те,кое е интересно за тези видове и как изглеждат;
Галерия.
 
 
* Това приложение не изисква връзка с интернет и работи БЕЗ пренос на мобилни данни.
** Мобилното приложение е реализирано в рамките на Договор № УР – 071/16.03.2015 г. с предмет: „Изграждане на интернет базирана географска информационна система на Национален парк Пирин” по Проект № DIR-5113325-3-91 „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, Приоритетна ос 3 “Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”, с Възложител Дирекция „Национален парк Пирин“.
 
 
 
 

Posted by dimitar.zhelev

Сподели

Снимка на деня

Лебед във водите на Цюрихското езеро