Магистърска програма „ГИС и картография“

Магистърската програма предлага богат набор от учебно съдържание, съчетаващо класическата наука с реалната бизнес среда в България. 
 
Обучението се осъществява в четири профила:
 
 • Географски информационни системи
 • Картография
 • Сателитни дистанционни изследвания
 • Безпилотни летателни системи
 
Основните дисциплини, които се изучават в магистърската програма, са:
 
 • Географски информационни системи
 • Геоинформатика
 • Теоретична картография
 • Топография
 • Сателитни системи и сателитна информация
 • Безпилотни летателни системи
Програмата е предназначена както за специалисти - бакалаври по География, Регионално развитие, Геология и др., така и за неспециалисти, които усвояват един семестър основните дисциплини, нужни за по-нататъшното обучение в магистърската програма.
 
Тематичното съдържание на знанията и уменията, които студентите придобиват по посочените направления включва:
 
 • Съставяне на различни по тематика, предназначение и териториален обхват аналитични и синтетични карти както в аналогов, така и в цифров вид (Digital/ Computer Cartography)
 • Набиране и обработка на геопространствени данни и тяхното компютърно моделиране, вкл. чрез използване на мобилни ГИС, GPS-регистрация и координатно привързване на обекти и слоеве от обекти в ГИС среда
 • Създаване и използване на географски бази данни и метаданни за тях (вкл. векторизиране на релеф, хидрографска мрежа, пътна мрежа, инфраструктура на населени места, земно покритие и земеползване, рекреационни зони, промишлени зони, източници и степен на замърсяване на околната среда и др.)
 • Създаване на цифрови картографски репрезентации на природни и антропогенни географски обекти и явления, вкл. и на мултимедийни репрезентации на основата на виртуални модели (2,5-D грид и TIN DEMs, 3-D визуализация и др.)
 • Създаване на проблемно ориентирани ГИС приложения в областта на управлението на околната среда и използването на природните ресурси, регионалното развитие и управлението на територията, анализа и оценката на транспортната достъпност за различни по обхват територии, уеб-базирани ГИС приложения и др.
 • Обработка, анализ, оценка, интерпретация и приложение на дистанционно получени данни (сателитни и аерофото- изображения) и тяхното интегриране в ГИС бази данни
 • Създаване на тясно специализирани ГИС приложения (в областта на археологическите изследвания, управлението на възобновими енергийни ресурси и др.) с използването както на комерсиални софтуерни продукти (за ГИС и дистанционните изследвания), така и на програмни продукти с отворен код (Оpen GIS)  като Quantum GIS (QGIS), Grass и др.
 
 
 
 
 
Професионална реализация
 
Завършилите успешно магистърската програма “Географски информационни системи и картография” притежават необходимата квалификация, знания и умения за работа в правителствени и неправителствени организации на национално, регионално и местно ниво, в държавни и частни фирми, занимаващи се с изграждане на специализирани бази от пространствени данни, в научноизследователски, проектантски и консултативни центрове, висши училища и др.
 
 
За катедрата
 
Преподавателите от катедрата провеждат обучение по разнообразни учебни дисциплини за квалификационно ниво бакалавър, както и по учебни дисциплини в магистърските програми „ГИС и картография”, „Планиране и управление на териториални системи“, „Регионални геоенергийни ресурси и стратегии“, „Археология“, „Археометрия“, „Биомениджмънт“, „Аерокосмическо инженерство и комуникации“. В катедрата се провежда и обучение на докторанти по основните научни направления – картография, ГИС, дистанционни изследвания и безпилотни летателни системи.
 
 
За повече информация посетете уеб сайта на катедрата на адрес http://gis.gea.uni-sofia.bg/
 

Posted by geolub

Сподели

Снимка на деня

Лебед във водите на Цюрихското езеро