Локализираха 56 гнезда на малък креслив орел в България

Те се проведоха за последните три години. Проучванията дават много ценна информация за вида и популацията му и, след задълбочен анализ, са основен инструмент за опазването му.
 
 
В периода на теренната работа са открити 56 гнезда на малък креслив орел (Aquila pomarina). Общият брой на локализираните двойки за шестнадесетте проектни зони и околностите им е 150-170 гнездящи двойки. Установено е, че основните заплахи за вида са свързани с горско-стопанските дейности.
 
 
Най-много от гнездата се намират в защитена зона Сакар - при проучванията на територията на защитената зона са установени гнездата на 12 двойки кресливи орли. В зона „Дервентски възвишения“ и близките околности бяха установени 16 гнезда на вида, а в „Западна Странджа“ – 8. Популацията на вида е най-многобройна и стабилна в тези три района. В „Котленска планина“ са намерени гнездата на 5 двойки малки кресливи орли, и допълнително са локализирани териториите на още 8 двойки“. С по-малка популация са „Адата Тунджа“ и „Язовир Ивайловград“ , като там са регистрирани до 4 гнездящи двойки.
 
 
Видът не се среща в района на „Каменски баир“ и е отчетен спад в популацията за защитена зона „Странджа“. Видът не гнезди и в защитена зона „Атанасовско езеро“, но тя е от изключително значение за миграцията на орела - Малкият креслив орел мигрира през зоната с численост над 20 000 екземпляра.
 
 
Информацията за вида се събира с помощта на мобилното приложение Smart Birds Pro и е обобщена в доклад и ГИС база данни, които скоро ще бъдат налични и на сайта на проекта. Информацията ще се използва за създаване на специализиран слой с гори, собствениците на които ще могат да получат компенсации за опазването на гнездата.
 
 
Източник: БДЗП
 
 

Posted by dimitar.zhelev

Сподели

Снимка на деня

Лебед във водите на Цюрихското езеро