Георги Железов - за географската наука и нейните предизвикателства

Георги Железов
Георги Железов е роден в Силистра. Завършва ПМГ “Св. Климент Охридски” – Силистра, профил “Науки за Земята”. През 1999 г. се дипломира в СУ “Св. Климент Охридски”, ГГФ, катедра ЛОПС. През 2005 г. защитава докторска дисертация в СУ “Св. Климент Охридски”. Същата година започва работа в Географски институт на БАН, който през 2010 г. се обединява с други три института в настоящия Национален институт по геофизика, геодезия и география.
 
Професионалните области, в които работи са ландшафтна екология, влажни зони, пространствено моделиране на природни системи, биогеография, екосистемни услуги, устойчиво развитие и устойчиво природоползване, планински региони в Югоизточна Европа.
 
 
Geograf.bg: Откъде се появи интересът ви към географията?
 
Георги Железов: Първоначалният ми интерес към географията се зароди в момента, когато установих огромното разнообразие от информация, която е акумулирана в тази чудна наука. Имах усещането, че отговорът на всеки един въпрос може да бъде намерен в географията.
 
Трайният ми интерес към географията обаче се формира в момента, когато осъзнах, че амалгамата от разнообразни факти, свързани с процесите, явлениятя и обектите на Земята са една взаимообвързана и взаимопроникваща система. Именно нейното разкодиране или разгадаването на определени елементи от нея може да направи света, в който живеем с една идея по-добър.
 
 
Geograf.bg: Какво е мястото на географията в българската наука?
 
Георги Железов: Въпросът ви предполага един доста дълъг отговор. Безспорно ролята на географската наука може и трябва винаги да бъде определена като ключова в системата от науки. Няма друга фундаментална наука, която да обхваща такъв широк спектър от теми и знания. Проблемите, свързани с организацията и управлението на пространството са едни от най-древните въпроси, съпътстващи човешката цивилизация – първоначално в процеса на оцеляване и конкуренция с другите видове, а след това като част от развитието и цялостен прогрес на човешкото общество. Уникалността на географията е кодиран и във факта, че чрез нея може бързо и точно да се осъществяват връзки с други науки и сфери на знанието.
 
Не на последно място искам да фокусирам вниманието ви на факта, че Географията, заедно с родната история и литература са науките, които формират национално самосъзнание и идентичност.
 
 
Geograf.bg: Какво мислите за бъдещето на географията и младите географи в България?
 
Георги Железов: Ще обвържа отговора на този ваш въпрос в отговора на предходния ви въпрос. По отношение на обучението по география - задължително е повишаването на броя часовете за изучаването на география в училище, особено когато се отнася за География на България. Примери за географска неграмотност могат да се видят доста често в публичното пространство. Формирането на географска култура е много важен елемент от образованието и възпитанието на всеки човек. Този тип познание ни се налага да позваме всеки ден. Съществуват редица изследвания, които доказаха, че над 90% от проблемите, възникващи в съвременния свят имат пространствено проявление.
 
Специалното географско познание трябва да постави акцент върху приложните възможности на географията. В България вече има такива успешни примери и практики. Развитието на това направление ще върне професията Географ в групата на елитните професии, както е в много страни по света.
 
 
Geograf.bg: Защо един млад човек да избере този професионален път?
 
Георги Железов: Първо въпросният млад човек трябва да си даде отговор до каква степен е подготвен за предизвикателството професия Географ. В противен случаи ще му наложи след определен период от време просто да се преквалифицира.
 
Избирайки този професионален път и мисия всеки е обречен да се учи цял живот. Светът, в който живеем постоянно се променя и съвременната динамика ни налага естествен процес на всекидневно търсене и открития. 
 
 
Geograf.bg: Кои биха били основните съвети, които бихте дали на младите хора, които желаят да се занимават с географската наука?
 
Георги Железов: Ако мога да си позволя да давам съвети...
Да запазят младостта като еманация на личността и търсещия, окривателски дух.
 
 
Geograf.bg: Общност ли са географите в България? 
 
Георги Железов: Определено интересен въпрос. Според мен ДА, но не достатъчно консолидирана. Моето желание и усилилия са насочени работата ни като географи да бъде по-видима и по-знакова в развитието на нашето общество. Добре е по-често да си припомняме, че големите постижения са резултат от работата на екипи от единомишленици.
 
 
Geograf.bg: Благодарим ви!
 

Posted by Анонимен (непроверено)

Сподели

Снимка на деня

Лебед във водите на Цюрихското езеро